Polityka Prywatności

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Authologic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Sklepowa 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851095, NIP 5223186837 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: https://authologic.com.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: kontakt@authologic.com, lub pisemnie na nasz adres: Authologic Sp. z o.o. , ul. Sklepowa 24 02-482 Warszawa.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Karoliną Legierską, dostępnym pod adresem e-mail: iod@authologic.com

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Jeżeli korzystasz z Naszej usługi potwierdzania danych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

w celu zawarcia umowy o świadczenie tej usługi oraz wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu udostępnienia Twoich danych osobowych Partnerowi – na podstawie udzielonej Nam przez Ciebie zgody na ich udostępnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu marketingu bezpośredniego Naszych własnych produktów i usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Nas informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).

Jeśli korzystasz z Naszej strony internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

w celu udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności;

w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla poprawienia jakości świadczonych przez Nas usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie Naszej oferty do oczekiwań rynkowych;

w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów.

Jeśli dokonujesz interakcji z Naszymi profilami na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez Nas w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych portalach – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności.

W każdym powyższym przypadku Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane:

w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw;

w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

ODBIORCY DANYCH

Nasza usługa polega na weryfikacji Twoich danych na zlecenie Partnera - jeżeli z niej korzystasz, udostępnimy mu Twoje dane. Twoje dane osobowe udostępnimy również następującym podmiotom, jeżeli będziesz potwierdzać dane z użyciem Narzędzi dostarczanych przez te podmioty:

Banqware sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

Niezależnie od powyższego Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie tj. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, dostawcom technologii, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę Twoje dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.

ODBIORCY DANYCH SPOZA EOG

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Twoich praw zapewniamy, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie:

decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

standardowych klauzul ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską;

wiążących reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych.

Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eur-lex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt z Nami. W celu otrzymania kopii wiążących reguł korporacyjnych prosimy o kontakt z podmiotami, które są ich stroną.

RODZAJ I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem dostawców Narzędzi. W zależności od użytych przez Ciebie Narzędzi otrzymamy dostęp do innych danych. Zakres danych osobowych, które są Nam udostępniane przez dostawców poszczególnych Narzędzi znajduje się w opisach tych Narzędzi, dostępnych na stronie https://authologic.com/pl/methods.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:

wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług – przez okres obowiązywania umowy;

udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas trwania połączenia;

wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to możliwe).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Ci prawo do żądania od Nas: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę możesz przesyłając do Nas e-mail na adres kontakt@authologic.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez Nas oznaczone jako wymagane może uniemożliwić Nam wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. rozpatrzenie reklamacji).

COOKIES

Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies, oraz

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph5042

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Typ plików cookies Podmiot Cele wykorzystania Kto ma dostęp do pliku cookies? Okres ważności plików cookies Własne pliki cookies Authologic sp. z o.o. utrzymanie sesji My Sesyjne / stałe dla urządzeń końcowych Zewnętrzne pliki cookies Squarespace Inc Squarespace Inc. Cookie na potrzeby statystyk odwiedzin na stronie WWW Squarespace Inc. Sesyjne

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW

Ty

Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, profilem w mediach społecznościowych lub świadczonej przez Nas usługi potwierdzania danych.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

My

Authologic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Sklepowa 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851095, NIP 5223186837, prowadząca serwis pod adresem: https://authologic.com

Partner

Podmiot współpracujący z Nami, który jest stroną zawartej z Nami umowy współpracy, na zlecenie którego odbywa się potwierdzenie Twoich danych

Narzędzie

Usługa umożliwiająca Authologic potwierdzenie określonego zestawu Twoich danych

© 2021 Authologic sp. z o.o. All rights reserved.

Regulamin | Polityka Prywatności

ul. Sklepowa 24 02-482 Warsaw, Poland, European Union

NIP: 5223186837

kontakt@authologic.com