Regulamin:

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Narzędzi, w tym zasady świadczenia przez Nas Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych.
 2. Regulamin nie znajduje zastosowania do usług świadczonych przez Partnerów i dostawców Narzędzi.
 3. Pojęcia pisane wielką literą zostały objaśnione na końcu Regulaminu.

Bezpieczna usługa jednorazowego potwierdzenia danych

 1. W celu skorzystania z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych, powinieneś podać Nam swój adres poczty elektronicznej (chyba że otrzymaliśmy go od Partnera) oraz złożyć wymagane oświadczenia. Z chwilą złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu zostaje zawarta Umowa.
 2. W ramach Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych: umożliwimy Ci skorzystanie z Narzędzia lub Narzędzi, z użyciem których możesz potwierdzić swoje Dane oraz udostępnimy potwierdzone Dane Partnerowi.
 3. W każdym przypadku poinformujemy Cię o zakresie Danych, o których potwierdzenie i udostępnienie wnioskuje Partner – w ramach Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych udostępnimy Partnerowi Twoje Dane w zakresie, w jakim potwierdzisz je z użyciem wymaganych Narzędzi.
 4. Każde Narzędzie zawiera opis i instrukcję dla użytkownika. Zakres Danych, który możesz potwierdzić z wykorzystaniem danego Narzędzia znajdziesz w opisie Narzędzia.
 5. Niektóre Narzędzia są dostarczane przez podmioty trzecie, a skorzystanie z nich wymaga od Ciebie nawiązania relacji prawnej z odpowiednim dostawcą (np. poprzez akceptację regulaminu). Zawsze w takim przypadku poinformujemy Cię o tym w opisie danego Narzędzia. Zasady korzystania z takich Narzędzi określa każdorazowo ich dostawca.
 6. Udostępnienie Danych na wniosek Partnera odbywa się niezwłocznie po ich potwierdzeniu i jest dokonywane bezpiecznym kanałem komunikacji uzgodnionym między Nami a Partnerem. Dane są udostępniane w formie zaszyfrowanej oraz zabezpieczone przez ich przechwyceniem i odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
 7. Nie pobieramy od Ciebie opłat za korzystanie z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych.

Bezpieczeństwo i wymagania techniczne

 1. Z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych korzystać możesz wyłącznie, jeśli jesteś osobą fizyczną, ukończyłeś 18. rok życia i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i Regulaminem.
 2. Z wykorzystaniem Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym niezgodnych z rzeczywistością, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 3. Wszystkie informacje podawane przez Ciebie powinny być poprawne, prawdziwe i aktualne oraz nie mogą one wprowadzać w błąd. Nie jest dozwolone posługiwanie się informacjami lub dokumentami innych osób, a także posługiwanie się dokumentami sfałszowanymi, podrobionymi, przerobionymi, poświadczającymi nieprawdę albo nierzetelnymi.
 4. Jesteś zobowiązany korzystać z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych tylko osobiście. W żadnym wypadku nie możesz ustanowić pełnomocnika ani w inny sposób upoważnić osoby trzeciej do korzystania z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych w Twoim imieniu.
 5. Korzystając z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych stosuj zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz zachowaj szczególną ostrożność.
 6. Do korzystania z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych niezbędne jest posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz pliki cookies.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje możesz składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@authologic.com, w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Authologic Sp. z o.o., ul. Sklepowa 24 02-482 Warszawa albo poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz podstawy zgłoszenia reklamacji.
 3. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji potrzebujemy dodatkowych dokumentów lub informacji, poprosimy Cię o ich dostarczenie. Powinieneś je przesłać do Nas niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od otrzymania Naszej prośby.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Nas bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedzi na Twoją reklamację udzielimy pocztą elektroniczną.
 5. Jeżeli jesteś konsumentem i zgłosisz Nam reklamację, której nie uznamy, możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie UOKiK. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@authologic.com, albo w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Authologic Sp. z o.o., ul. Sklepowa 24 02-482 Warszawa. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin jest udostępniony do pobrania tutaj.
 3. Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy Nami a Tobą jest prawo polskie.
 4. Umowa zawarta zostaje w języku polskim. Komunikacja pomiędzy Nami a Tobą odbywa się w języku polskim z wykorzystaniem Serwisu, poczty elektronicznej, a pocztą tradycyjną tylko na Twój wyraźny wniosek.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Nami a Tobą, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Definicje

 1. My (Nas, Nam, Nasze): Authologic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Sklepowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851095, NIP 5223186837, adres e-mail: kontakt@authologic.com
 2. Dane: informacje o Tobie, w tym Twoje dane osobowe
 3. Narzędzie: usługa umożliwiająca weryfikację określonego zestawu Danych
 4. Partner: podmiot współpracujący z Nami, który jest stroną zawartej z Nami umowy współpracy
 5. Regulamin: niniejszy Regulamin
 6. Serwis: serwis internetowy Authologic, prowadzony pod adresem: www.authologic.com
 7. Umowa: umowa pomiędzy Nami a Tobą zawarta na warunkach wynikających z Regulaminu Bezpieczna Usługa Jednorazowego Potwierdzenia Danych usługa, w ramach której umożliwiamy Ci jednorazowe potwierdzenie i udostępnienie potwierdzonych Danych Partnerowi, której zasady świadczenia przez Nas określa Regulamin
 8. Ty: osoba fizyczna korzystająca z Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych

Załącznik do regulaminu

 • Formularz odstąpienia od Umowy
 • (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy o korzystanie z Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych Authologic)
 • Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Bezpiecznej Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych Authologic
 • Adresat: Authologic sp. z o.o., ul. Sklepowa 24, KRS: 0000851095, NIP 5223186837, e-mail: kontakt@authologic.com
 • Data zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi Jednorazowego Potwierdzenia Danych Authologic: ___.___.______
 • Imię i nazwisko Użytkownika:_________________________
 • Adres Użytkownika:________________________________
 • Data:_________________________________________
 • Podpis Użytkownika:_______________________________